Komedi vebilimkurguya da fantastikfilmler; ilk bakıştabirbiriyleçokfazlaortakyönüolmayanikitürgibigörünse de, aslındabirarayageldiklerindeharikaişlerçıkartabiliyorlar. Kimi zaman biruzaygemisiylekahkahalaratarken, kimi zaman da birbüyücüylegülmektenkırılıyoruz. Peki, komedifilmlerindebilimvefantastikunsurlarınbubaşarılıbirlikteliğinasıloluyor? Haydi gelin, bukonuyudetaylarıylairdeleyelim.

BilimveKomedininBuluşması

Bilimkurgu, genelliklecidditemalarıvekarmaşıkhikayeleriyletanınır. Ancakbilimkurguvekomedibirarayageldiğindeortaya ne çıkacağıhiç de öyletahminedilebilirdeğil. İşiniçinekomedigirdiğinde, bilimkurguelemanlarıgenelliklebirparodiveyahicivaracıhalinegelir. Hani şuünlü “Back to the Future” serisinidüşünün. Zamandayolculukteması, ciddibirşekildeişlenebilecekbirkonuolmasınarağmen, filmdeeğlencelivekomikbirdilleanlatılmıştır. Zamandagerigidipkendiannesineaşıkolanbirgenciveonunçılgınbiliminsanıdostunuizlerken, bilimkurguunsurlarısayesindesıradanbirkomedi filmi olmaktançıktığınıveçokdahailginçbir hale geldiğinigörebiliriz, butarzfilmleri 720pizle ’de bulabilirsiniz.

Fantastik Dünyalar, KahkahaDoluMaceralar

Fantastik filmlergenelliklebüyü, mitolojivedoğaüstüvarlıklargibiunsurlarladoludur. Peki yabuelementlerbirkomedifilmiylebirleşirse ne olur? İşte tam da burada “Shrek” gibifilmlerdevreyegiriyor. Shrek, birçokfantastikunsurukomikbirşekildeyorumlayarak hem çocuklara hem de yetişkinlerehitapedenbirbaşyapıttır. O filminiçerisindeejderhalar, prensesler, büyücüler var; ama hepsialıştığımızındışında, komikveeğlencelibirşekildeişleniyor. Böylece, izleyiciyalnızcaeğlenmeklekalmıyor, aynızamandafantastikunsurlarınfarklıbiryorumunu da görmefırsatıbuluyor.

Bilimve Fantastik UnsurlarınKomediyeKatkısı

Bir komedi filmi düşündüğümüzde, aklımızagenelliklegünlükyaşamdankesitlerveyailişkilergibibasittemalargelir. Ancakbilimvefantastikunsurlarındevreyegirmesiyle, hikayebirandadahakompleksveilgiçekicibir hale bürünür. Örneğin, “Men in Black” serisinielealalım. Eğlencelivemizahibirdilkullanılmışolsa da, uzaylılarınDünya’yaentegrasyonugibikarmaşıkbirtemaişlenmiştir. Bu, izleyiciyisadecegüldürmeklekalmaz, aynızamandadüşündüren, farklıperspektiflersunanbirdeneyim de yaşatır.

Belki de butürlerinbirarayagelmesininenbüyüksebebi, izleyiciyesıradanındışındabirşeylersunabilmekapasiteleridir. Yani, bilimvefantastiköğeler, komeditürüne yeni boyutlar, yeni derinliklerkazandırır. Bu yolla, izleyicileryalnızcaeğlenmeklekalmaz; aynızamandafarklıkonularvetemalarhakkındadüşünmeye de teşvikedilirler. Yani, birsonrakikomedifilminizdebiruzaygemisiya da birbüyücügördüğünüzde, yalnızcakahkahaatmayadeğil, aynızamandafarklıbirdünyanınkapılarınıaralamaya da hazırolun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *